अधिनियम (ACT)

  • Uttarakhand Madarsa Siksha Parishad, Vidheyak 2016 English
  • Uttarakhand Madarsa Siksha Parishad, Vidheyak 2016 Hindi